De grootste in de regio 500m² showroom Gratis parkeren Gratis oliebollen

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Vuurwerk Leerdam, gevestigd te Leerdam

 

 

Versie geldig vanaf 01-09-2012

 

Algemeen

 

1.1

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Vuurwerk Leerdam. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Vuurwerk Leerdam.

Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.

 

1.2

 

Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord

gaat. Vuurwerk Leerdam behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

 

1.3

 

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden

niet door Vuurwerk Leerdam erkend.

 

1.4

 

Vuurwerk Leerdam garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

2. Levering

 

2.1

 

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. U krijgt een vervangend product als het product niet op voorraad is.

 

2.2

 

In het kader van de regels van de koop op afstand zal Vuurwerk Leerdam bestellingen tenminste binnen 10 dagen verwerken.

 

2.3

 

Aan de leveringsplicht van Vuurwerk Leerdam zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door

Vuurwerk Leerdam geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden.

 

3. Prijzen

 

3.1

 

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk

maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

 

3.2

 

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt

geen aansprakelijkheid aanvaard.

 

3.3

 

Alle prijzen op de site zijn in Euro's en inclusief 21% BTW.

 

 

Vuurwerk Leerdam heeft teruggezonden, is de koop een feit.

De afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan.

 

 

 

Zichttermijn / herroepingsrecht

 

4.1 Alles wat via de website is verkocht kan niet worden geretourneerd

 

 

 

Gegevensbeheer

 

5.1

 

Indien u een bestelling plaatst bij Vuurwerk Leerdam , dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Vuurwerk Leerdam. Vuurwerk Leerdam houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.

 

5.2

 

Vuurwerk Leerdam respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

 

5.3

 

Vuurwerk Leerdam maakt gebruik van een mailinglijst.

 

 

 

Garantie

 

6.1

 

Vuurwerk Leerdam garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.

 

6.2

 

De garantietermijn van Vuurwerk Leerdam komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.Vuurwerk Leerdam is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de zaken.

 

6.3

 

De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Vuurwerk Leerdam) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Vuurwerk Leerdam. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk na levering tot 31 december 21.00 uur aan Vuurwerk Leerdam schriftelijk worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

 

6.4

 

Indien klachten van de afnemer door Vuurwerk Leerdam gegrond worden bevonden, zal Vuurwerk Leerdam naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Vuurwerk Leerdam en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, danwel (naar keuze van Vuurwerk Leerdam) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Vuurwerk Leerdam gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Vuurwerk Leerdam voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

 

6.5

 

Deze garantie geldt niet indien:

A) zolang de afnemer jegens Vuurwerk Leerdam in gebreke is;

B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.;

C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Vuurwerk Leerdam en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld;

D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;

 

 

 

Aanbiedingen

 

7.1

 

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

 

7.2

 

Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Vuurwerk Leerdam zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

 

7.3

 

Mondelinge toezeggingen verbinden Vuurwerk Leerdam slechts, nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

 

7.4

 

Aanbiedingen van Vuurwerk Leerdam gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

7.5

 

Vuurwerk Leerdam kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

 

7.6

 

Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

 

 

Overeenkomst

 

8.1

 

Een overeenkomst tussen Vuurwerk Leerdam en een klant komt tot stand nadat een bestelling/opdracht door Vuurwerk Leerdam op haalbaarheid is beoordeeld.

 

 8.2

 

Betaling via de website gaat uitsluitend via iDeal.

 

 

 

Afbeeldingen en specificaties

 

9.1

 

Alle afbeeldingen, foto's, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten etc. op de internetsite van Vuurwerk Leerdam gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

 

 

 

Overmacht

 

10.1

 

Vuurwerk Leerdam is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

 

10.2

 

Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoord te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Vuurwerk Leerdam alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

 

10.3

 

Vuurwerk Leerdam behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Vuurwerk Leerdam gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

 

10.4

 

Indien Vuurwerk Leerdam bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

 

 

 

Aansprakelijkheid

 

11.1

 

Vuurwerk Leerdam is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten, ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

 

11.2

 

Vuurwerk Leerdam is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.

 

 

 

Eigendomsvoorbehoud

 

12.1

 

Eigendom van alle door Vuurwerk Leerdam aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Vuurwerk Leerdam zolang de afnemer de vorderingen van Vuurwerk Leerdam uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Vuurwerk Leerdam wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

 

12.2

 

De door Vuurwerk Leerdam geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

 

12.3

 

De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

 

12.4

 

De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Vuurwerk Leerdam of een door Vuurwerk Leerdam aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Vuurwerk Leerdam haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

 

12.5

 

Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Vuurwerk Leerdam zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

12.6

 

De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Vuurwerk Leerdam.

 

 

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 

13.1

 

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

13.2

 

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Vuurwerk Leerdam en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Leerdam kennis, tenzij Vuurwerk Leerdam er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

Op al onze transacties zijn de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Vuurwerk van toepassing.

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

14.

 

Kortingsbonnen

 

Iedere klant mag slechts 1 keer een kortingsbon(code) gebruiken op zijn/haar bestelling.

Als de klant een tweede bestelling plaatst en een tweede kortingscode gebruikt, heeft Vuurwerkleerdam het recht deze bestelling te annuleren. De klant zal dan worden ingelicht via E-mail.

 

 

 

 

Verkoop geschiedt uitsluitend volgens plaatselijke politieverordening. Losse verkoop op 28, 29 en 30 december 2017.

 

 

aktie artikelen tellen niet mee voor gratis vuurwerk

 

Indien een artikel niet leverbaar is, wordt er een vervangend artikel geleverd. Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.